• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7

Pakiet edukacji dla ekorozwoju

Pakiet obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zrównoważonego korzystania z zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do ograniczenia powstawania odpadów, zmniejszenia zużycia energii, zrównoważonego transportu, ochrony wód i klimatu.

Pakiet ekorozwoju

Pakiet obejmie zajęcia edukacyjne dotyczące wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących zrównoważonego korzystania z zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do ograniczenia powstawania odpadów, zmniejszenia zużycia energii, zrównoważonego transportu, ochrony wód i klimatu. 

Ekowkrętka

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci  z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle) oraz różnymi technikami plastyczno - recyklingowymi, umożliwiającymi kreatywne wykorzystanie surowców wtórnych. Zajęcia sprzyjają kreatywnej współpracy w grupie rówieśnicze oraz pobudzają twórcze myślenie.

Lokalnie i globalnie. Odpowiedzialna konsumpcja

Celem zajęć jest poszerzanie wiedzy na temat globalizacji, zglobalizowanej gospodarki, praw człowieka; nabycie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie: komunikacji i podejmowania decyzji, gospodarki i przedsiębiorstwa, etyki w biznesie oraz wzmacnianie świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji.

Energia do zmiany

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z szeroko rozumianą problematyką energii oraz zachęta do oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Dzieci i młodzież zdobędą wiedzę na temat źródeł i roli energii w życiu codziennym, przemyśle, transporcie, rolnictwie oraz zostaną uwrażliwieni na aktualne zagrożenia związane z kwestią zużycia paliw kopalnych.

Zasada 3R, czyli recykling to za mało

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zasadą 3R, promowanie pozytywnych nawyków konsumenckich i zachęcanie do ograniczania ilości produkowanych odpadów oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko, zasoby naturalne i miejski ekosystem.

R jak redukuj

Podczas zajęć "R jak redukuj, czyli zostań ambasadorem ekorozwoju", uczestnicy, korzystając z wiedzy z poprzednich zajęć, stworzą wspólnie kodeks odpowiedzialnego konsumenta oraz wypracują zasady ograniczania odpadów w swoich gospodarstwach domowych oraz w szkole